12betlivechat

12betlivechat

因此方所主之病宜用大黄,不宜用枳实而知之。濒湖又曰∶“余年二十时,因感冒咳嗽既久,且犯戒,遂病骨蒸发热,肤如火燎,每日吐痰碗许,暑月烦渴,寝食俱废,六脉浮洪,遍服柴胡、麦冬、荆沥诸药,月余益剧,皆以为必死矣。

 而愚对于此二药,其能治崩带洵有确实征验,其能《内经》有四乌骨一芦茹丸,治伤肝之病,时时前后血。 恐其汗不出者,服药后亦可啜粥,若间有太阴腹满之本病者,可加生莱菔子三钱,盖莱菔子生用,其辛辣之味不但可以消胀满,又可助连翘发汗也。

膈内拒痛者,胸中大气与痰水凝结之气,互相撑胀而作痛,按之则其痛益甚,是以拒按也。 其阴阳之经原互相表里,太阳与少阴为表里,阳明与太阴为表里,少阳与厥阴为表里。

夫太阳之根底在于下焦水府,故于前方中加附子以补助水府之元阳,且以大黄、黄连治上,但渍以麻沸汤,取其清轻之气易于上行也。至于当用承气之证,却非可发汗之证矣。

然用石膏又必加人参以辅之,又不敢与知母并用,至滋阴清胃汤中重用玄参,亦必以四物汤中归芍辅之,此所谓小心放胆并行不悖也。 诸家多谓其误服能脱元气,独叶香岩谓“多用则破气,少用则通阳”,诚为确当之论。

周伯度曰∶“生姜味辛色黄,由阳明入卫,大枣味甘色赤,由太阴入营。继用香油两余,炖温调麝香末一分,灌下,半句钟时稍醒悟能作呻吟,其脉亦出,至数五至余,而两尺弱甚,不堪重按。

Leave a Reply